Algemene voorwaarden van BeHost

Dit zijn de algemene voorwaarden van BeHost: Zandgang 6, 3000 Leuven.

 

Artikel 1 – Definities

In de voorwaarden hieronder wordt er verstaan:

  • BeHost: De gebruiker van deze voorwaarden.
  • De Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van BeHost wordt gesloten.
  • Producten en diensten van BeHost: de door BeHost gemaakte producten en diensten waarbij de informatie van de klant digitaal (online) beschikbaar wordt gesteld en waarmee elektonische communicatie kan plaatsvinden. Dit omvat maar is niet beperkt tot: de productie, publicatie en huur van websites, de huur en registratie van domeinnamen en elk andere aanvullende en ondersteunende dienst.
  • Overeenkomst: elke afspraak gemaakt tussen de klant en BeHost, schriftelijk bevestigd,  betreffende de aankoop of de huur van één of meer producten of diensten van BeHost.

Artikel 2 – Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de producten en diensten van BeHost.

De algemene voorwaarden van de klant kunnen deze algemene voorwaarden niet uitsluiten

Bij nietig verklaring van één of meer van deze algemene voorwaarden, zullen de overige voorwaarden onaangetast blijven wat betreft hun wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter.

 

Artikel 3 – Opdracht

De klant zal na bestelling van de producten en diensten van BeHost een offerte krijgen op de door de klant opgegeven e-mailadres. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant aan BeHost bevestigt dat hij akkoord gaat met de opgestuurde offerte

 

Artikel 4 – Prijs en betaling

De prijs bestaat steeds uit een eenmalige betaling dat omvat het opstarten van de website op basis van de door de klant geleverde inhoud (foto’s en tekst) en de versterken van één domeinnaam en een maandelijkse kost dat omvat het onderhoud van de website en de hosting ervan. 

De klant aanvaardt en erkent dat de maandelijkse kost jaarlijks kan geïndexeerd en/of aangepast worden.

Wanneer de klant de overeenkomst aangaat met BeHost dan stemt de klant er uitdrukkelijk en automatisch mee om elektronisch gefactureerd te worden door BeHost. De facturen van BeHost worden automatisch en volledig geïnd via kredietkaart of domiciliering (SEPA Direct Debit, SDD) op de factuurdatum.

Wanneer de inning van de maandelijkse kost niet mogelijk is, is Behost gerechtigd om na een betaaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum de website offline te halen. De klant zal bij een niet tijdige betaling op de hoogte gebracht en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Als de klant binnen die termijn nog steeds niet betaald, dan is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 

Voor iedere vertraging van de betalingen van de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten.

wanneer de klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, dan dient hij dit kenbaar te maken aan BeHost binnen twee weken na de factuurdatum. BeHost zal na ontvangst van de bezwaar onderzoeken of de klant gelijk heeft.

Alle prijzen vermeld door BeHost zijn exclusief BTW en eventuele andere wettelijke heffingen.

 

Artikel 5 – levering

De uitvoering van de overeenkomst door BeHost gebeurt steeds afhankelijk van de inzicht en vermogen van BeHost. BeHost kan indicatieve levertijden aangeven maar deze verbinden BeHost niet om te leveren op de aangegeven indicatieve levertijden. BeHost zal telkens communiceren met de klant over de levering en nieuwe indicatieve tijden aangeven indien de initiële indicatieve tijden niet kunnen nagekomen worden.

Indien BeHost dit nodig acht zal BeHost de levering in delen uitvoeren en BeHost behoudt zich het recht om in dat geval ook in delen te factureren.

De klant is verantwoordelijk voor het leveren van alle gegevens die noodzakelijk zijn om de website te bouwen, dit omvat onder meer: tekst en foto’s die de klant wenst te krijgen op de website, zijn voorkeuren wat betreft de design van de website. 

De compatibilteit van de geleverede inhoud door de klant met de wet is volledig de verantwoordelijkheid van de klant. BeHost zal de inhoud niet monitoren op overtredingen de (inter)nationale wet of intellectuele eigendomrecht of de Europere privacy regelgeving. BeHost behoudt zich echter het recht om te weigeren zulke inhoud te plaatsen wanneer BeHost zulke inhoud opmerkt. De klant heeft in dit geval geen enige recht op schadevergoeiding of beeindigen van de overeenkomst.

De klant moet de nodige gegevens tijdig versterken voor het bouwen van de website. Elke vertraging in het leveren van de nodige gegeven of in het beantwoorden van vragen gesteld door BeHost aan de klant kunnen nooit aan BeHost ten laste worden gelegd.

De Klant erkent en aanvaardt aan BeHost het recht te geven om voor promotiedoeleinden naar de geleverde producten en diensten aan de klant te refereren, tenzij de klant BeHost vooraf uitdrukkelijk op de hoogte brengt dat hij dit niet wenst. BeHost behoudt zich altijd het recht om een creditvermelding aan te brengen in de voetnoot van de website geleverd aan de klant, deze creditvermelding kan linken naar BeHost website. 

 

 

Artikel 6 – gebruik van CMS platform

Bij levering van website krijgt de klant toegang tot het CMS platform van Woordpress. Hiermee kan de klant zelf de inhoud op de website aanpassen. De klant gaat hier akkoord met de gebruiksvoorwaarden van Woordpress. BeHost is niet verantwoordelijk voor elke overtreding van de klant op de gebruiksvoorwaarden van Woordpress.

BeHost is niet verantwoordelijk voor elke inhoud dat de klant plaats op de site dat tegenstrijdig is met de (inter)nationale wet. BeHost zal de inhoud geplaatst door de klant op de website niet monitoren en de verantwoordelijkheid daarover valt volledig ten laste van de klant.  

 

 

Artikel 7 – Klachten en aanpassingen

De klant is gehouden de geleverde producten en/of diensten op het moment van levering te onderzoeken.

Klachten en of aanpassingen over geleverde producten moeten door de klant aan BeHost binnen dertig (30) dagen na levering gemeld worden aan BeHost, daarna vervalt elke aanspraak wegens gebrek tegen BeHost.

Klachten en/of aanpassingen moeten zo gedetailleerd mogelijk worden geformuleerd opdat BeHost ze adequaat kan handelen.

Klachten en/of aanpassingen gemeld door de klanten schorten de verplichtingen of de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

 

 

Artikel 8 – Duur en beëindiging

De overeenkomsten van BeHost gelden voor een periode van één jaar. Na verloop van het eerste jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend  verlengd. 

De klant kan zijn overeenkomst beëindigen enkel na verloop van het eerste jaar. Daarna kan de klant op elk ogenblik opzeggen mits een opzegtermijn van één (1) maand.

BeHost behoudt zich het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst indien de klant in staat van faillissement is verklaard. BeHost is in dit geval nooit tot enige schadevergoeding gehouden ten aanzien van de klant en de klant erkent en aanvaardt BeHost te vrijwaren van aanspraak door derden.

Behost kan de overeenkomst onmiddellijk beëindigen en zonder gerechtelijke tussenkomst indien de klant:

  • onethisch gebruik maakt van het internet
  • handelt of informatie verspreidt die in strijd zijn met de (inter)nationale wet- en regelgeving
  • informatie verspreidt die discriminerend of racistisch zijn  
  • handelt of informatie verspreidt tegenstrijdig met de algemeen aanvaarde normen en waarden

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

Door BeHost ontwikkelde materiaal, concepten, ideeën zijn en blijven eigendom van BeHost en mogen niet worden gebruikt zonder expliciete schriftelijke toestemming van BeHost

 

 

Artikel 10 – aansprakelijkheid

BeHost hangt af voor verschillende diensten van de medewerking, diensten en leveringen van derden. BeHost kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit relaties met derde partijen aangezien BeHost daar weinig of geen invloed op heeft.

BeHost werk moet steeds beschouwd worden als middelenverbintenissen en niet als resultaatsverbintenissen

BeHost kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onjuiste gegevens door de klant, defecten aan de systemen van de klant, nalatigheid door de klant, verlies of diefstal van wachtwoorden door de klant

Gelet op de aard van het internet en de grote aantal menselijke tussenkomsten en de ingewikkeld aard van netwerksystemen en communicatie, kan BeHost geen continue beschikbaarheid van de website voor de klant garanderen. In geval van storingen zal BeHost al het nodige doen om zo snel mogelijk de probleem op te lossen.

Aangezien het aard van het internet en de grootte aantal knooppunten voor aanvallen kan behost de veiligheid van de websites nooit te volle garanderen. BeHost zal alles in het werk stellen om de gegevens en website van de klant veilig te houden maar kan niet aansprakelijk worden gesteld indien derde partijen erin slagen de veiligheidsmaatregelen te breken.

 

Artikel 11 – overmacht

Wanneer er sprake is van overmacht dan is BeHost vrijgesteld van zijn verplichtingen afhankelijk van de duur en de impact van de overmacht.

Overmacht is elke situatie of gebeurtenis dat buiten de controle van BeHost ligt. Dit omvat maar is niet beperkt tot: niet tijdige leveringen door derden, verbroken relaties met derden, gebreken in communicatiesystemen, stakingen, storingen in het internet, brand, verlies of schade van data door hackers, …

 

Artikel 12 –  Toepasselijk recht en geschillen

Op alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de aanbiedingen van of de overeenkomsten met BeHost is het Belgische recht van toepassing. Hierbij dienen de geschillen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter te Leuven.